Disclaimer

Copyright 
 De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Elektradirect. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Elektradirect is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid 
 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Elektradirect niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Elektradirect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
 Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Elektradirect geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Email verkeer Door Elektradirect verzonden e-mails zijn enkel bestemd voor de geadresseerde. Vanwege de bezorging en vele schakels in de bezorging van e-mails staat Elektradirect niet in voor tijdige ontvangst van e-mails. Aan de verzonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.